Kerkdiensten

26 mei 9.30u Morgengebed Geertje Vos
    Collecten 1e  Zonnebloem
      2e Kerk
    O.v.d. Henk Brusse
    Koster Albert Lenters
02 juni 9.30u Voorganger ds. J.C.Sent 
    Collecten 1e World Servent
      2e Kerk
    O.v.d. Gilles Geschiere
    Koster Gerrit Beekman
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Top <h4>bantsiliek.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/home">Home</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/huren">Huren</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/concerten">Concerten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/vergaderen">Vergaderen</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/trouwlocatie">Trouwlocatie</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/rouwcentrum">Rouwcentrum</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/exposities">Exposities</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/verzorging">Verzorging</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/tarieven">Tarieven</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/pkn-gemeente">PKN gemeente</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse Gemeente Bant</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkdiensten">Kerkdiensten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkelijk-nieuws">Kerkelijk nieuws</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kerkelijke-agenda">Kerkelijke agenda</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/provider">Provider</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/stiltecentrum">Stiltecentrum</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/protestantse-kerk-nederland">Protestantse Kerk Nederland</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/activiteiten">Activiteiten</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/kunstexpo">KunstExpo</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/test">Test</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/vrienden-van-de-bantsiliek">Vrienden van de Bantsiliek</a></li> <li><a href="http://www.bantsiliek.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>